فنگ شویی اتاق خواب

فنگ شویی اتاق خواب 


شاید شما درباره فنگ شویی و افرادی که از این فلسفه استفاده می کنند، شنیده اید که آنها خانه های خود را تغییر دکور می دهند. اساسا کل ایده، ایجاد هماهنگی بین شما و محیط شما است. و اگر یک اتاق وجود دارد که در آن ارزش این کار را دارد که امتحان کنید، آن اتاق خواب خواهد بود.
اول، روی تخت تمرکز کن، چون این قطعه اصلی اتاق است. و باید راحت و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شما بتوانید راحت در آن بمانید و از یک شب خوب لذت ببرید. در مورد بقیه اتاق، سعی کنید هر شیء غیر ضروری را که ممکن است تکه اصلی و  داخلی شما را خراب کند، دور کنید. اجازه ندهید هیچ چیزی  کار شما را یادآوری کند، بنابراین میز یا کامپیوتر خود را در اتاق قرار ندهید.