همایش ملی طراحی منظر و فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی

موضوع   

 

موضــوع مســابقه عبــارت اســت از ایــده پــردازی و ارائــه طــرح نهایــی پارک ، در قالــب نقشــه هــای قابــل اجــرا، در دو مرحله بخش اول به صورت دستی و بخش دوم مسابقه به صورت نرم افزاری  بــرای یکــی از مناطــق شــهر اردبیل کــه بــا نیازهایــی کــه در خلاصــه گــزارش ذیــل بــه آنهــا اشــاره شــده مطابقــت داشــته باشد.همچنین مسابقه ی اسکیس نیز با ارائه ی پلان طراح و ایده پردازی با اسکیس برای پلان مورد نظر می باشد.زمان تحویل و داوری طرح ها


تاریخ ثبت نام : 13,تیر

تاریخ ارسال آثار : 13,تیر

 

اهداف مسابقه

ایجــاد انگیــزه و رغبــت در دانشــجویان در راســتای کارآفرینــی و اشــتغال زایــی در حــوزه طراحــی منظــر، فضاهــای بــاز و سبزشــهری؛ ایجاد ارتباطات حرفه ای و صنفی بین نهادهای اجرایی و دانشجویان؛ بســط دانــش از طریــق برگــزاری نشســت علمی-تخصصــی دانشــجویان بــا اســاتید تخصصــی معمــاری منظــر؛ آشنایی با روند طراحی و مولفه های اجرایی پروژه های محیط و منظر؛ کمــک بــه بــروز خلاقیــت و نــوآوری میــان دانشــجویان بــا هــدف ایجــاد کســب و کار و کارآفرینــی؛ ایجاد تعامل بین دانشگاه و نهادهای مدیریت شهری مانند شهرداری، شهرسازی و سازمان پارک ها و..؛ اعتماد به دانشجویان در جهت اجرا و همکاری در طرح های عمرانی و فعالیت های دانشجو محور که به پیشرفت چرخه اقتصاد کمک بسزایی خواهد نمود.

 


 شرایط شرکت در مسابقه

مسابقه به صورت حضوریو در قالب تیمی و تیم های 3یا 4 نفره  ایــن مســابقه مختــص تمامــی دانشــجویان مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد (تمامــی گرایــش هــای) رشــته ی مهندســی فضــای ســبز، مهندســی طراحــی محیــط زیســت، مهندســی معمــاری و مهندســی شهرســازی از سراســر کشــور می باشــد. نحوه ی ارائه ی کار در مرحله اول به صورت دست آزاد ودر مرحله دوم با استفاده کامپیوترخواهد بود.

(همراه داشتن لب تاب برای شرکت کننده ها الزامی می باشد). اعضای یک تیم میتوانند از چند دانشگاه و در قالب یک تیم واحد باشند.


 

جوایز مسابقه

تیم برگزیده اول : 2.5 میلیون تومان + تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار

تیم برگزیده دوم: 2میلیون تومان+تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار

تیم سوم : 1 میلیون تومان+تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار

تیم کارشناسی برتر : 500 هزار تومان + تندیس مسابقه + دیپلم افتخار

افراد برتر

برگزیده اول : 350 هزار تومان + تندیس مسابقه + دیپلم افتخار

برگزیده دوم:  250 هزار تومان+تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار

برگزیده سوم: 100هزار تومان+تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار

به تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه گواهی نامه معتبر اهدا خواهد گردید.

 

اطلاعات بیشتر

نام همایش ملی طراحی منظر و فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی
Print
ارسال شده: تیر 3, 1397,
دسته ها: اخبار, مسابقات,
نظرات: 0,
نویسنده: Anonym
تعداد نمایش ها: 1051

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر